به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
يکشنبه ٢٧ اسفند
صفحه اصلی > اطلاعات قبلی  >  واحدهاي مرکز  > واحد آموزش علوم پزشكي و برنامه ريزي درسي  > كميته آموزش علوم پزشكي و برنامه ريزي درسي >  زیر گروه طرح درس  > فرمهای خام طرح درس 
فرمهای خام طرح درس

فرم خام طرح درس عملی

                    

                    

فرم خام طرح درس نظری