به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > اهداف و رسالت 
اهداف و رسالت

 • اداره كليه امور آموزشي دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط
 • نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه
 • تدوين و پيشنهاد اصول اجرائي امور آموزشي
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
 • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه
 • برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه
 • ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي و اعضاي هيأت علمي
 • اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • تعيين و پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه
 • انجام بررسيهاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با نيازهاي علمي پزشكي و اقتصادي كشور
 • تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت امتحانات و پيشرفت كارهاي آموزشي دانشگاه
 • برقراري ارتباط با ساير مؤسسات آموزشي, واحد هاي موجود در حوزه معاونت آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور انجام مبادلات علمي