به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > معاونین آموزشی دانشکده ها 
معاونین آموزشی دانشکده ها

 سمت: معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی:زهرا معصومی قاضی نوری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

پست الکترونیکی: zahra.masoomi@ umsha.ac.ir

تلفن تماس: 38380150

سمت: معاون آموزشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی: محمدرضا سمرقندی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیکی: samarghandi@umsha.ac.ir

تلفن تماس: 38380025

سمت: معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: فرناز هاشمیان

مدرک تحصیلی: متخصصی

رشته تحصیلی: گوش، حلق و بینی

 پست الکترونیکی:hashemian@umsha.ac.ir

تلفن تماس:38380436

سمت: معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمان صریحی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی انسانی

پست الکترونیکی:.ac.ir umsha@sarih

تلفن تماس: 38380436

سمت: معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده توانبخشی

نام و نام خانوادگی: مریم عمادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شنوایی سنجی

 پست الکترونیکی:

تلفن تماس:38381633

سمت: معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: حسین وکیلی مفرد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 پست الکترونیکی:VCE_paramedfaculty@umsha.ac.ir

تلفن تماس:38381043

سمت: معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی: زهرا خاموردی

مدرک تحصیلی: متخصصی

رشته تحصیلی: دندنپزشکی ترمیمی

 پست الکترونیکی:zeraati@umsha.ac.ir

تلفن تماس:38381074

سمت: معاون آموزشی دانشکده داروسازی

نام و نام خانوادگی: فاطمه زارعتی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

 پست الکترونیکی:zeraati@umsha.ac.ir

تلفن تماس:38381692

 

سمت: معاون آموزشی شعبه  بین المللی

نام و نام خانوادگی: فرشیدشمسایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: پرستاری

 پست الکترونیکی:zeraati@umsha.ac.ir

تلفن تماس:38381941