به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > اداره کل آموزش > اداره مشمولین 
اداره مشمولین

شرح وظايف اداره مشمولين

1) مكاتبه با نظام وظیفه  جهت درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجويان جديد الورود با توجه به رشته ومقطع تحصيلي

2)  تکمیل فرم مربوطه معافيت تحصيلي به همراه تصوير مدرك پيش دانشگاهي جهت تحویل به پلیس +10

3) اعلام اخراج و انصراف به نظام وظیفه: پس از صدور حکم توسط اداره امتحانات مراتب توسط فرم مربوطه به نظام وظیفه اعلام می گردد.

4) اعلام انتقال به نظام وظیفه : پس از تسویه حساب دانشجو و ضمن ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه مقصد مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.

5) اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه : پس از اعلام فراغت ازتحصیل توسط اداره امتحانات و ارسال پرونده به این اداره مراتب به نظام وظیفه اعلام می گردد.