به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > فرم های آموزشی > پرسشنامه استاد مشاور 
پرسشنامه استاد مشاور

شرح وظايف استاد مشاور:

1) تسلط استاد مشاور به كليه آئین نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و مشاوره، و آگاه بودن به وظايف و اختيارات خود.

2) توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكان هاي مختلف شهر محل تحصيل.

3) آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي.

4) تشكيل پرونده براي دانشجويان (با رعايت محرمانه بودن) كه حاوي اطلاعات ذکر شده در فایل فرآیند عملکرد باشد.

5) ارائه مشاوره هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.

6) هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح

مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه علمي و فرهنگي.

7) بررسي و تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كليه دروس اخذ شده در يك نيمسال.

8) ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده .

9) شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده و EDC

10) مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اخذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو.

11) بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو)عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي( و ارجاع دانشجو به مراكز مربوطه و كمك در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي دانشجو.

12) توجه به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو و مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجو.

13) اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان درصورت لزوم (لازمست در اين خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طريق گذراندن دور ه هاي آموزشي كسب نمايد).

14) اعلام مشكلات دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده به مدير گروه مربوط يا معاونت آموزشي دانشكده.

15) معرفي دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند.

16) شركت استاد مشاور در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور.

17) شركت استاد مشاور در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد.

18) تهيه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتيد مشاور دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلی.

جهت بررسی وضعیت دانشجو توسط استاد مشاور لازم است فرم زیر توسط دانشجو تکمیل گردد

   دانلود : استاد_مشاور.docx           حجم فایل 50 KB
پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved