به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٠١ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته تخصيص امتياز برنامه هاي حضوري 
كميته تخصيص امتياز برنامه هاي حضوري

اعضا كميته:

- آقاي دكتر رامين كهايي (دبير آموزش مداوم دانشگاه)

- آقاي دكتر ابوالقاسم ميرزايي (نماينده معاونت بهداشتي)

- آقاي دكتر شاهين كسرايي (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- آقاي دكتر حسن بزم آمون (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- خانم دكتر پوران حاجيان (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- خانم دكتر مهناز خطيبان (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- خانم نرگس بيات (دبير كميته)