به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
چهارشنبه ٢٢ آذر
صفحه اصلي > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته تخصيص امتياز آموزش مجازي > صورتجلسات > صورتجلسات سال 94 
صورتجلسات سال 94

صورتجلسه آموزش الكترونيك