به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
چهارشنبه ٢٢ آذر
صفحه اصلي > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > كميته ها > كميته علمي برنامه ها > صورتجلسات سال 94 > صورتجلسه كميته علمي برنامه هاي گروه عفوني 
صورتجلسه كميته علمي برنامه هاي گروه عفوني