به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > آموزش مداوم  > عملکرد و فعالیت ها > شوراي آموزش مداوم 
شوراي آموزش مداوم

اعضاء شورا:

- آقاي دكتر سيد حبيب اله موسوي بهار (رئيس دانشگاه)

- آقاي دكتر فرهاد فراهاني (معاون آموزشي دانشگاه)

- آقاي دكتر رامين كهايي (دبير آموزش مداوم دانشگاه)

- آقاي دكتر سعيد بشيريان (معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه)

ـ آقاي دكتر محمدرضا عباديان (معاون درمان دانشگاه)

- آقاي دكتر حسين عرفاني (معاون امور بهداشتي دانشگاه)

- آقاي دكتر ايرج خدادادي (معاون غذا و دارو دانشگاه)

- آقاي دكتر محمدعلي اميرزرگر (رئيس دانشكده پزشكي)

- آقاي دكتر ايرج صالحي (رئيس دانشكده پيراپزشكي)

- آقاي دكتر محمدرضا نيكو (رئيس دانشكده توانبخشي)

- آقاي دكتر حسين محجوب ( رئيس دانشكده بهداشت)

- آقاي دكتر محسن دالبند (رئيس دانشكده دندانپزشكي)

- آقاي دكتر حيدر طويلاني (رئيس دانشكده داروسازي)

- آقاي دكتر خدايار عشوندي (رئيس دانشكده پرستاري مامايي)

- آقاي دكتر امير صادقي (مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه)

- آقاي دكتر ابوالفضل عظيم (رئيس سازمان نظام پزشكي همدان)

- آقاي دكتر شاهين كسرايي (عضو هيئت علمي دانشگاه)

- آقاي دكتر حسن بزم آمون (عضو هيئت علمي دانشگاه)