به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ اسفند
صفحه اصلی > مستندات  > اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی