به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٨ دی
صفحه اصلي > مستندات  > اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
اقدامات صورت گرفته در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی