Fmenu Not Found
واحدهاي تابعه
ساعت
تقویم
صفحه اصلی > امور هيات علمي  >  قوانين و مقررات  > آيين نامه هياتهاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي باليني پزشكي 

 

آيين نامه هياتهاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي باليني پزشكي

 

عنوان قانون:

 

 

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

مقدمه و هدف
ماده 1- در تداوم انقلاب فرهنگي، به منظور بالا بردن كيفيت و كميت آموزش پزشكي، پيشنهاد تشكيل، گسترش و يا انحلال رشته هاي آموزشي تخصصي پزشكي و نيز برگزاري امتحانات ورودي و نهائي دوره هاي مزبور، هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي از ميان اساتيد مجرب و متعهد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در محل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي تشكيل مي گردد.
شرايط گزينش:

ماده 2 (از آيين نامه ها)

اعضاي هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي عضويت در هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور مي بايستي داراي شرايط زير نيز باشند :
1-2- داشتن تخصص در رشته مربوط به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استثناي رشته هاي علوم پايه پزشكي.
2-2- دارا بودن حداقل مرتبه استادياري با حداقل پنج سال سابقه آموزشي در اين مرتبه و يا مراتب بالاتر
تبصره- اعضا كادر آموزشي ساير مراكز آموزش تخصصي كه داراي كليه شرايط فوق الذكر بجز عناوين علمي مي باشند مي توانند به عضويت هيأت ممتحنه و ارزشيابي انتخاب شوند.2
2- اعضاي هيأت علمي كه حداقل 3 سال سابقه كار آموزشي دارند مي توانند به مدت دو سال به عضويت هيأت ممتحنه بورد تخصصي انتخاب شوند (شورا ج 14/12/65)
نحوه گزينش هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي

ماده 3 (از آيين نامه ها)

جهت انتخاب اعضاي هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي كميته پنج نفره مركب از دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي و چهار نفر از ساير اعضاي شورا كه داراي تخصصهاي مختلف هستند به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي مدت 3 سال در محل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تشكيل مي شود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دانشكده هاي پزشكي و مراكز آموزش پزشكي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با توجه به ضوابط اخلاقي و علمي مندرج در اين آيين نامه در هر يك از رشته هاي تخصصي حداكثر سه نفر را انتخاب و به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي معرفي مي نمايند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

احكام اعضاي هيأت هاي ممتحنه معين شده به وسيله كميته پنج نفره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

مدت عضويت هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي سه سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- مدرسين تمام وقت و مجرب و صاحبان صلاحيتها و مراتب علمي بالاتر در اولويت قرار دارند.
تبصره 2- درصورت لزوم كميته پنج نفره موضوع ماده (3) شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند مستقيمًا حداكثر دو نفر از متخصصين آزاد (اساتيد بازنشسته ) ساير مراكز پزشكي را كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها مورد تائيد است به عضويت هر يك از هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي در آورد.
تبصره 3- دانشكده ها و مراكز آموزشي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد به ترتيبي اقدام به معرفي افراد نمايند كه كليه واجدين شرايط با شركت در اين هيأتها از تجربيات مربوطه برخوردار شوند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تعداد اعضاء در هر رشته حداقل هفت نفر و حداكثر يازده نفر خواهد بود.
تبصره 1- در صورتي كه در رشته اي تأمين حداقل فوق ممكن نباشد، وجود پنج نفر كفايت خواهد نمود و چنانچه در رشته هايي حداقل پنج نفر نيز موجود نباشد مي توان كمبود فوق را از رشته هاي مشابه جبران كرد.
تبصره 2- با كنار رفتن هر يك از اعضاء به هر دليلي بلافاصله جانشين وي انتخاب خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هر كدام از هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب و به كميته پنج نفره منتخب وزير معرفي مي نمايند.
تبصره- اعضاء در اولين جلسه يك نفر را به عنوان منشي انتخاب خواهند نمود.
وظايف هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي:

ماده 9 (از آيين نامه ها)

وظايف هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي به شرح زير است:
1-9- نظارت بر جريان گزينش علمي پذيرش دستيار و جمع آوري و طرح و تنظيم سئوالات امتحان.
2-9- ارزشيابي مراكز آموزش دهنده دستياران و تأييد صلاحيت آموزشي، كيفيت و كميت آموزش، و بررسي نيازها و مشكلات و پيشنهادات مربوطه در اين موارد.
3-9- بررسي صلاحيت ارتقاء دستياران طبق ضوابط مندرج در آيين نامه دستياري.
4-9- برگزاري امتحانات پايان دوره تخصصي و ارائه نظرات و پيشنهادهاي علمي در خصوص بهتر شدن نحوه امتحانات.
5-9- تهيه برنامه ها و آيين نامه هاي مدون زمان بندي شده جهت سنجش علمي فارغ التحصيلان تخصصي پزشكي به گونه اي كه در آينده كليه متخصصين در فواصل معيني از نظر علمي و عملي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم به بخش هاي مربوطه جهت بازآموزي معرفي شوند.
مقررات داخلي هيأتهاي ممتحنه:

ماده 10 (از آيين نامه ها)

به منظور حسن اجراي وظايف، هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي ملزم به تشكيل جلساتي در محل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خواهند بود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

شركت اعضاء در جلسات ضروري است و حداقل تعداد جلسات (غير از جلسات مربوط به برگزاري امتحانات) در هر سال نبايد از چهار جلسه كمتر باشد. تبصره- عدم حضور هر يك از اعضاء به هر علت در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه متناوب در سال به منزله استعفاي عضو تلقي مي گردد و نسبت به انتخاب جانشين وي اقدام خواهد شد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

تاريخ و ساعت جلسات حداقل دو هفته قبل توسط دبير هيأت به دبيرخانه اطلاع داده مي شود و دبيرخانه ابلاغ پيام را به هر طريق ممكن به عهده خواهد داشت بطوريكه ده روز قبل، ساعت و روز جلسه به اطلاع همه اعضاء برسد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

عضويت در هيأت ممتحنه و ارزشيابي بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، موجب كسب امتياز مربوطه خواهد شد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

ضوابط مالي مربوط به حق شركت در جلسات و مأموريتها، مطابق ضوابط و مقررات مالي مربوط خواهد بود.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي، در اجراي وظايف مربوطه با تدوين برنامه هاي جامع و اعزام نمايندگاني از ميان خود و تهيه گزارشات لازم مراتب را به صورت مكتوب به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي گزارش خواهند نمود . اعضاي هيأتهاي فوق موظف به اداي مسئوليتهاي محوله به نحو احسن بوده و دانشگاهها و مراكز موظفند تسهيلات لازم را جهت اجراي وظائف آنان فراهم نمايند.
وظايف دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي

ماده 16 (از آيين نامه ها)

دبير هيأت ممتحنه با توجه به ضوابط مقرر و وظايف هيأتها، مسئوليت برگزاري جلسات معمولي و جلسات فوق العاده، بررسي دستور جلسات ، طرح پيشنهادات رسيده و نظارت بر حضور اعضاء و حسن اجراء و پيگيري موارد ارجاع شده از طرف دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و ارائه گزارش به دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي را بر عهده خواهد داشت.
وظايف منشي:

ماده 17 (از آيين نامه ها)

منشي هيأت موظف به ثبت و ضبط صورت جلسات، كنترل حضور در جلسات، ابلاغ پيامها و دريافت پيشنهادات و پيگيري اقدامات انجام شده مي باشد. اين آئين نامه در ( 17 ) ماده و ( 9) تبصره در بيست و يكمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي كشور به تصويب رسيد.