Fmenu Not Found
واحدهاي تابعه
ساعت
تقویم
صفحه اصلی > امور هيات علمي  >  قوانين و مقررات  > آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور جهت رشته هاي علوم پزشكي  

عنوان قانون:

متن قانون:

هدف (از آيين نامه ها)

هدف كلي :
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفانمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل ١٣٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.
دوره هاي بلند مدت
هدف :
به منظور تامين كادر هيات علمي و راه اندازي دوره ها ي جديد و رشته هاي خاص در دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشجو در مقطع دكتراي Ph.D به خارج از كشور اعزام مي گردد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

رشته هاي مورد نياز:
١٫١ . دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات وابسته ملزم به اعلام رشته هاي مورد نياز خودتاپايان دي ماه هر سال با شرايط ذيل مي باشند :
١٫١٫١ . اعزام صرفاً در رشته هايي خواهد بود كه امكان ادامه تحصيل در آن رشته در داخل كشور وجود ندارد. مگر اينكه ظرفيت پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طي ۵ سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.
١٫١٫٢ . اعلام نياز دانشگاهها بايستي جهت رشته هايي باشد كه دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه گذاري در آن رشته را داشته و بر اساس اولويت هاي كشورونيازهاي منطقه اي بوده واين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.
تبصره: ساير دستگاهها كه رشته هاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخت معادل ريالي هزينه هاي بورس مي توانند رشته هاي مورد نياز خود را به اين وزارت اعلام نمايند.
١٫٢ . رشته ها و سهميه ساليانه هر دانشگاه در اولين شوراي اجرائي بورس هر سال در وزارت متبوع بررسي، مصوب و به دانشگاه مربوطه اعلام مي گردد

ماده 2 (از آيين نامه ها)

- شرايط عمومي متقاضيان اعطاي بورس:
متقاضيان بايد واجد شرايط عمومي ذيل باشند:
٢٫١ . دارا بودن ضوابط آئين نامه جذب اعضاي هيات علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ١٩/4/86
تبصره: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور وقانون مديريت خدمات كشوري به شماره 109740/385 مورخ 24/7/1386 مصوب مجلس شوراي اسلامي، اعطاي بورس و ماموريت آموزشي به كارمندان دستگاههاي اجرائي جهت اخذ مدرك دانشگاهي ممنوع مي باشد.
٢٫٢ . دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي
٢٫٣. سن متقاضيان در زمان در خواست بورس بايستي حداكثر 35 سال باشد.
تبصره:حداكثر سن بورسيه ها بر حسب مورد مي تواند به شرح ذيل افزايش يابد و در هر حال نبايد بيش از 40سال باشد.
الف-اعضاي هيات علمي دانشگاهها يك سال به ازاي هر سال خدمت اعم از پيماني يا رسمي .
ب-دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت (حداكثر دو سال ).
ج-شركت كنندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي ،يك سال به ازاي هر سال حضور داوطلبانه در جبهه.
د-آزادگان جنگ تحميلي ،يك سال به ازاي هر سال اسارت.
٢٫4. متقاضيان ذكور بايد داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت تحصيلي ويا كارت معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت كه مهلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده، باشند.
تبصره:چنانچه در تاريخ اعزام ،متقاضي در حال انجام خدمت وظيفه عمومي باشد وزارت متبوع در چارچوب قانون وظيفه عمومي نسبت به ترخيص وي اقدام خواهد نمود.
5, 2. متقاضيان مونث طبق اصلاحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 14/12/79 مجلس شوراي اسلامي با رعايت مفاد ماده ١٨ قانون گذر نامه مجاز به اعزام مي باشند

ماده 3 (از آيين نامه ها)

شرايط اختصاصي اعطاي بورس .
متقاضيان بايد واجد شرايط اختصاصي ذيل باشند:
٣٫١ . محل اشتغال بكار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف متفاوت باشد.
٣٫٢ . متقاضيان نبايد به مؤسسه يا دستگاه ديگري غيرازمحل سهميه قبولي و يا موسسه معرف تعهد خدمت داشته باشند و محل تعهد متقاضيان براي استفاده از بورس داخل درمقطع كارشناسي ارشد نبايد متفاوت با محل سهميه قبولي در مقطع دكترا باشد.
٣٫٣ . دارندگان مدارك دكتراي تخصصي (Ph.D) و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D)يا دستياري مجاز به شركت در آزمون و معرفي جهت اخذ بورس نمي باشند.
4,3. ضوابط و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه ساليانه شوراي اجرائي بورس خواهد بود.
٣٫٥ . پذيرش نهايي و اعطاي بورس به متقاضيان معرفي شده توسط دانشگاه پس از تاييد هيات مركزي جذب، در چارچوب ضوابط شورا و از طريق شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي پذيرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي باشد.
٣٫٦ . سهميه هاي پذيرش در آزمون (سهميه آزاد و سهميه مربي) بر اساس مصوبات سالانه شوراي اجرايي بورس مي باشد
الف – داوطلب مربي به شخصي اطلاق مي گردد كه عضو هيات علمي رسمي يا پيماني دانشگاه معرف باشد.
ب-داوطلباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سهميه آزاد استفاده نمايند .
٣٫٧ . بيست درصد( ٢٠%) از سهميه هاي فوق كه حد نصاب نمره علمي لازم را كسب كرده باشند، بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مختص سهميه رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالاي پنجاه درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا مي باشد.
٣٫٨ . حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سهميه رزمندگان، اخذ 80% (هشتاد درصد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مي باشد.
٣٫٩ . هردانشگاه مجاز مي باشد از سهميه تعيين شده درهررشته 50 % را بدون شركت در آزمون جهت اعطاي بورس وتصويب نهايي درشوراي اجرائي بورس به مركزخدمات آموزشي معرفي نمايد متقاضيان علاوه براحراز شرايط عمومي و اختصاصي بايستي داراي يكي از شرايط ذيل باشند :
٣٫٩٫١ . استعدادهاي درخشان به استناد آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان.
٣٫٩٫٢ . مربيان آموزشي دانشگاهها كه ٨٠ % نمره ارتقاء را كسب نموده باشند.
٣٫٩٫٣ . افرادي كه در پست هاي علمي- اجرائي داراي خدمات ارزنده باشند .(با تاييد و تشخيص شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع )
تبصره: حوزه ستادي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بر اساس مصوبه شوراي اجرائي بورس در هر سال سهميه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و بر اساس بند ٩ ,3 عمل نمايد.
٣٫١٠ . مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس ،وزارت متبوع خواهد بود و در صورتيكه در هر مرحله مشخص گردد كه روند فوق در معرفي افراد از سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغو مي گردد و از سهميه دانشگاه در سال آتي كاسته مي شود.
٣٫١١ .بورس همراه به اشخاصي تعلق مي گيرد كه:
الف :مدت تحصيل بورسيه با مدت بورس همسرهمخواني داشته باشد و حداكثر ٦ ماه پس از اتمام بورس بورسيه اصلي تحصيل وي به اتمام برسد.
ب:اعلام نياز از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و يا مراكز تابعه وزارت متبوع (هماهنگ با محل تعهد خدمت بورسيه اصلي) را اخذ نمايد.
ج: شرايط عمومي متقاضيان مندرج در اين آيين نامه را داشته باشد.
تبصره- اعطاي نهايي بورس همراه، منوط به تصويب شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع ميباشد

ماده 4 (از آيين نامه ها)

ساير شرايط اعزام دانشجو
1,4. مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي حداكثر به مدت ٢ سال مي باشد.
2,4. احراز حد نصاب نمره زبان در آزمون IELTS طي سال اول ضروري مي باشد در غير اين صورت بورس فرد لغو مي گردد.
تبصره :در خصوص دانشگاههايي كه نمره زبان مورد درخواست آنها بيش از حدنصاب تعيين شده اين وزارت مي باشد. بورسيه ملزم به اخذ نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصيل قبل از اعزام مي باشد
3,4. براي پذيرفته شدگان نهايي تعيين نوع بورس، گرايش تحصيلي ، كشور و دانشگاه محل تحصيل با انتخاب و تاييد دانشگاه محل تعهد خدمت و مركز خدمات آموزشي(بر اساس ضوابط شوراي اجرائي بورس) خواهد بود.
4,4. انتخاب كليه متقاضيان بر اساس بند ٣ و ٤ ماده ٥ آيين نامه تشكيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود

ماده 5 (از آيين نامه ها)

دوره دكتراي مشترك
به منظور توانمندي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور و برقراري ارتباط علمي موثر جهت بهره مندي ازتجربيات ساير كشورها در رشته هايي كه دانشگاههاي علوم پزشكي داخل نياز دارند،دوره هاي دكتراي مشترك برنامه ريزي مي شوند.
٥٫١ . شرايط انعقاد قرار داد :
٥٫١٫١ . دانشگاههاي داخل كشور مي توانند پس از اخذ مجوز از شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با دانشگاهها و مراكز معتبر خارج مشاركت نمايند.
٥٫١٫٢ . دانشگاهها و مراكز علمي خارجي طرف قرارداد بايستي معتبر و مورد تاييد وزارت متبوع باشند.
٥٫١٫٣ . قرارداد تربيت دانشجو بر اساس فرم قراردادي كه از طريق وزارت متبوع اعلام مي گرددو همچنين توافق سه جانبه دانشگاه داخل و خارج و مركز خدمات آموزشي منعقد مي شود.
٥٫١٫٤ . تربيت دانشجو در رشته هايي صورت مي گيرد كه در اولويت دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي تربيت كننده داخل بوده ودر داخل كشور برگزار نمي گردد و يا ظرفيت پذيرش دانشگاهها در رشته مذآور طي ٥ سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.
٥٫١٫٥ . دانشجويان دوره دكتراي مشترك بايستي حداقل ٥٠ % دوره را در داخل كشور بگذرانندو مدت حضور دانشجو در خارج با در نظر گرفتن طول دوره بورس هاي كوتاه مدت حداكثر دو سال خواهد بود.
تبصره:در صورت دعوت از اساتيد خارجي ممكن است كل دوره در داخل كشور برگزار گردد.
٥٫١٫١ .جلسه دفاع از پايان نامه در دانشگاه مبداء برگزار و مدارك فراغت از تحصيل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر ميگردد.
٥٫٢ . شرايط تحصيل:
٥٫٢٫١ .داوطلبان متقاضي ورود به اين دوره بايستي داراي بورس بلند مدت تصويب شده در شوراي اجرائي بورس(مطابق مقررات و قوانين موجود در آئين نامه اعطاي بورس خارج از كشور) باشند.
٥٫٢٫٢ . داوطلبان بايستي حد نصاب نمره زبان مورد نياز جهت بورس بلند مدت را كسب نمايند .
٥٫٢٫٣ .برنامه مرحله آموزشي و موضوعات برنامه درسي بايستي به تاييد مركز خدمات آموزشي برسد.
تبصره ١- در مرحله آموزشي در صورتي كه نياز به تدريس برخي از دروس توسط استادان خارجي وجود داشته باشد ، دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي بايستي امكان اعزام استاد مربوطه را به ايران فراهم نمايد. هزينه بليط و اسكان استاد خارجي به عهده دانشگاه مبداء خواهد بود.
تبصره ٢- مباحثي كه بعنوان پيش نيازمرحله پژوهشي محسوب ميگردند بايستي توسط دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي در مرحله پژوهشي تدريس شوند.
4,2,5. پس از اتمام دوره آموزشي، امتحان جامع بر اساس مقررات وزارت متبوع برگزار شده و پذيرفته شدگان ميتوانند مرحله پژوهشي را آغاز نمايند.
5,2,5. پايان نامه دوره تحت نظر مشترك دو استاد راهنما(يك نفر از دانشگاه داخل و يك نفر از دانشگاه خارج) ارائه و انتخاب موضوع و نحوه انجام آن بر اساس موافقت طرفين صورت خواهد گرفت.
6,2,5. كليه مقالات مربوط به پايان نامه مي بايست با نام هر دو دانشگاه يا موسسه ايراني و خارجي، استادان راهنما و دانشجو به انتشار برسد.
٥٫٢٫٧ . كليه حقوق كسب شده ازطريق پايان نامه متعلق به طرفين مي باشد.
8,2,5. تامين هزينه هاي مراحل آموزشي و پژوهشي دوره دكترا با توافق دو دانشگاه داخل و خارج و بر اساس قرارداد سه جانبه مي باشد.
9,2,5. دانشجو در مرحله پژوهشي ملزم به ارائه پذيرش حداقل يك مقاله از مجلات نمايه شده دربانكهاي اطلاعاتي معتبر جهت كسب مجوز دفاع از پايان نامه مي باشد.
3,5. هزينه هاي دوره:
٥٫٣٫١ . به دانشجو بابت هر بار اعزام يك بليط رفت وبرگشت به كشورموردنظر(جمعا دو نوبت ) تعلق ميگيرد.
تبصره: در صورت ضرورت و با تاييد دانشگاه مبداء ،استفاده از بليط بيش از دو نوبت پس از موافقت شوراي اجرائي بورس نيز امكان پذير خواهد بود كه در اين صورت هزينه مربوطه توسط دانشگاه مبداء تامين خواهد شد.
٥٫٣٫٢ . مقرري دانشجو در زمان حضور در خارج از كشور به صورت ارزي و بر اساس آخرين مصوبه هيات محترم وزيران پرداخت مي گردد.
تبصره:در صورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشد حقوق و مزاياي وي در زمان حضور در خارج از كشور پس از كسر كسورات قانوني به حساب متمركز وزارت متبوع واريز مي گردد.
3,3,5. درصورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشد در زمان حضور در ايران حقوق و مزايا به صورت ريالي به نامبرده پرداخت مي گردد و پرداخت ارز به وي ممنوع مي باشد .
٥٫٣٫٤ .استاد راهنماي داخل در طول انجام طرح و زمان دفاع از پايان نامه مي تواند يكبار از مزاياي بليط رفت و برگشت و هزينه هاي مربوطه بهره مند گردد.
٥٫٣٫٥ . هزينه پايان نامه ، كتاب، بيمه و درمان بر اساس بخشنامه ارزي وزارت متبوع(در خصوص دوره هاي دكتراي مشترك) قابل پرداخت مي باشد.
٥٫٣٫٦ . نحوه اجرا و پرداخت هزينه هاي دوره دكتري مشترك بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات شوراي اجرايي بورس صورت خواهد گرفت.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

دوره هاي كوتاه مدت
ماده 6- دوره تكميلي:Ph.D
۶٫١ . شرايط متقاضيان:
الف –متقاضي دانشجوي مقطع PHD دانشگاهها يا موسسات وابسته به وزارت بهداشت باشد.
تبصره : دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسات و دانشگاههاي غير وابسته به وزارت متبوع در صورتي امكان استفاده از دوره مذكور از طريق اعتبارات اين وزارت را دارند كه يا بورس داخل وزارت متبوع بوده يا رابطه استخدامي با دانشگاهها و موسسات وابسته به اين وزارت داشته باشند.
ب- گذراندن امتحان جامع
ج- تاييد سطح زبان دانشجو توسط دانشگاه محل تحصيل
د- داشتن پذيرش از يكي از دانشگاهها و موسسات معتبر خارج از كشور
هـ ـ تكميل فرم تاييد پذيرش توسط استاد راهنما، گروه و دانشكده و معاون آموزشي دانشگاه مربوطه و احراز صلاحيتهاي عمومي طبق ضوابط مربوطه
ز-موافقت محل خدمت در خصوص بورسيه هايي كه رابطه استخدامي دارند.
2,6. وضعيت تحصيلي:
٦٫٢٫١ . زمان استفاده از دوره تكميلي خارج از كشور پس از قبولي در امتحان جامع و حداكثر ٦ ماه قبل از اتمام مهلت قانوني جهت ادامه تحصيل بر اساس آئين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي مي باشد و در صورت اتمام مهلت و سنوات تحصيلي دانشجو و يا فراغت از تحصيل و اخذ مدرك امكان استفاده از دوره مذكور وجود ندارد.
٦٫٢٫٢ . مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه داخل و دانشجويان داراي تعهد عام به محض خروج از كشور قطع و برقراري مجدد مقرري پس از بازگشت دانشجو به كشور در صورت عدم اتمام تحصيل و برابر با ضوابط و آئين نامه مربوطه خواهد بود.
٦٫٢٫٣ . دوره تكميلي خارج از كشور جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.
4,2,6. مهلت استفاده از بورس كوتاه مدت يك سال مي باشد. 5,2,6. حداكثر مدت بورس ۶ ماه مي باشد.
6,2,6. مدت بورس كوتاه مدت از مدت بورس داخل كسر مي گردد و در صورتي كه دانشجو ۶ ماه در خارج از كشور باشد حداكثر ۴ سال از مزاياي بورس داخل بهره مند خواهد شد.
3,6. تعهدات وزارت متبوع:
۶,۳,۱ . پرداخت كليه هزينه هاي دانشجويان و همراهان شامل بليط رفت و برگشت و مقرري زندگي و بيمه و هزينه كتاب بر اساس دستور العمل ارزي وزارت متبوع و مصوبه هيات دولت در خصوص مقرري دانشجويان قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ١:در مورد مستخدمين ساير دستگاهها پرداخت معادل ريالي ارز به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
تبصره ٢:كليه حقوق و مزاياي افرادي كه در اين مدت از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند نيز به حساب وزارت واريز مي گردد. ۶,۳,۲ .بابت اين دوره هيچگونه شهريه اي به دانشگاه خارج پرداخت نخواهد شد.
4,6. ارائه گزارش :
1,4,6. دانشجويان بورسيه موظف هستند پس از پايان دوره در خارج به كشور مراجعت و گزارش جامعي از فعاليت هاي علمي و گواهي پايان دوره را با تاييد نمايندگي علمي در كشور مربوطه به مركز خدمات آموزشي ارائه دهند.
2,4,6. دانشجويان مي بايست پايان نامه خود را با سرپرستي استادان راهنما در محل اصلي آموزش خود در داخل انجام دهند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

ماده ٧- دوره تكميلي فوق تخصص:
٧٫١ . دستياران فوق تخصص كه تعهد خود را به صورت عضو هيات علمي سپرده اند و در امتحان بورد فوق تخصص نمرات برتر را اخذ نمايند مي توانند از بورس دوره تكميلي فوق تخصصي حداكثر به مدت شش ماه در خارج از كشور استفاده نمايند.
2,7. اعطاي بورس به اين افراد بر اساس معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و پس از تصويب شوراي اجرائي بورس ميسر مي باشد.
٧٫٣ . متقاضيان اين دوره بايستي در زمان اعطاي بورس خدمت خود را به صورت عضو هيات علمي شروع نموده باشند.
تبصره :در خصوص اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني طرح موضوع در شورا پس از معرفي دبيرخانه مربوطه بلامانع است ليكن در خصوص اعضاي هيات علمي متعهد خدمت بايستي ۶ ماه از خدمت ايشان به صورت هيات علمي گذشته باشد و داراي نامه حسن انجام كار از محل خدمت باشند.
4,7. بابت دوره مذكور هيچگونه شهريه اي به دانشگاه خارج از كشور پرداخت نخواهد شد.
5,7. تاييد پذيرش اخذ شده توسط دانشگاه و سپردن وثيقه به دانشگاه محل خدمت به منظور انجام تعهدات بورس اعطائي پس از بازگشت الزامي مي باشد.
6,7. احراز صلاحيتهاي عمومي جهت اعزام افراد ضروري مي باشد.
٧٫٧ . در خصوص افرادي كه عضو هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاهها مي باشند و جهت طي اين دوره از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند لازم است حقوق و مزاياي ايشان در مدت استفاده از بورس به حساب متمركز وزارت متبوع واريز گردد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

-دوره هاي كوتاه مدت جهت اعضاي هيات علمي
1,8. شرايط متقاضيان :
٨٫١٫١ . عضو هيات علمي رسمي يا پيماني تمام وقت جغرافيايي دانشگاه يا موسسه وابسته به وزارت متبوع باشند
تبصره ١:در خصوص اعضاء هيات علمي پيماني دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت الزامي مي باشد.
تبصره ٢:در خصوص افرادي كه كمتر از سه سال خدمت كرده اند در صورتيكه دانشگاه ايشان را تاييد كرده و مورد نياز دانشگاه باشند با تصويب شوراي اجرائي بورس بلامانع است .
٨٫١٫٢ . حداقل داراي مدرك تخصص يا PhD باشند.
٨٫١٫٣ . طي سه گذشته از دوره هاي خارج از كشور كوتاه مدت وفرصت مطالعاتي استفاده ننموده باشند و در خصوص بورسيه هاي بلند مدت از زمان مراجعت به كشور برابر مدت بورس گذشته باشد.
4,1,8. از نظر فعاليتهاي علمي و تعداد مقالات در بين اعضاي هيات علمي آن دانشگاه شاخص و مورد تاييد دانشگاه باشد.
5,1,8. دوره درخواستي بر اساس نياز و اولويت هاي كشور باشد (با تشخيص شوراي اجرائي بورس وزارت متبوع )
٨٫٢ . نحوه تخصيص سهميه به هر دانشگاه:
• به ازاي ٢٠ الي 50 نفر عضوهيات علمي يك نفر سهميه
• به ازاي 50 الي ١٠٠ نفر عضوهيات علمي دو نفر سهميه
• به ازاي ١٠٠ الي ٢٠٠ نفر عضوهيات علمي سه نفر سهميه
• به ازاي ٢٠٠ الي 400 نفر عضوهيات علمي چهار نفر سهميه
• به ازاي400 الي600 نفر عضوهيات علمي پنج نفر سهميه
• به ازاي600 الي ٨٠٠ نفر عضوهيات علمي هفت نفر سهميه
• به ازاي ٨٠٠ الي ١٠٠٠ نفر عضوهيات علمي نه نفر سهميه
• بيش از ١٠٠٠ نفر عضو هيات علمي ده نفر سهميه
تبصره ١ :در موارد خاص و مورد نياز كشور با نظر شوراي اجرائي بورس سهميه فوق قابل افزايش است.
تبصره ٢: سهميه هر سال مختص همان سال بوده و قابل انتقال به سال بعد نمي باشد.
٨٫٣ . پس از تصويب موارد در شوراي بورس دانشگاه و معرفي افراد موضوع در شوراي اجرائي بورس وزارت متبوع بررسي و تصويب مي گردد مهلت استفاده از بورس اعطائي از زمان تصويب شوراي اجرائي بورس به مدت يك سال مي باشد.
4,8. احراز صلاحيت عمومي و تاييد آن توسط مراجع ذيصلاح براي متقاضيان الزامي است.
5,8. طول دوره سه ماه مي باشد.
تبصره :باموافقت رياست دانشگاه و احراز شرايط ذيل طول دوره به مدت سه ماه (تا سقف شش ماه) با نظر رئيس مركز خدمات آموزشي قابل تمديد مي باشد:
الف- درخواست بورسيه و ارائه گزارش دوره به همراه نامه استاد مربوطه
ب- تاييد نمايندگي علمي يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل
٨٫٦ . پرداخت هزينه هاي بورس بر اساس دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي دانشجويان بورسيه مي باشد
تبصره : جهت فرزندان بالاي ١٨ سال حمايت مالي انجام نمي گيرد.
٨٫٧ . بورسيه ملزم به سپردن تعهد محضري (با ضمانت يك نفر كارمند رسمي دولت ) مي باش د و پس از اتمام دوره بايستي به كشور مراجعت و با مركز خدمات آموزشي تسويه حساب نمايد پس از خدمت به ميزان ٢ برابر مدت بورس با ارائه گواهي از دانشگاه نسبت به ابطال سند تعهد اقدام نمايند

ماده 9 (از آيين نامه ها)

شرايط تبديل بورس خارج به داخل (قبل از اعزام):
٩٫١ . تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده ظرفيت مازاد با تصويب شوراي اجرائي بورس بلامانع است.
٩٫٢ . اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است.
٩٫٣ . پرداخت شهريه بر عهده وزارت متبوع است . كه از محل صرفه جوئي ارزي،به اسم دانشجو در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.

ماده ١٠ (از آيين نامه ها)

تعهدات:
١٠٫١ .پذيرفته شدگان براي استفاده از كليه بورسهاي تحصيلي وثيقه ملكي مي سپارند كه پس از اتمام تحصيل موظف هستند به كشور مراجعه و حداقل دو برابر مدت تحصيل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نياز آن دانشگاه در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي يا موسسات آموزشي، تحقيقاتي وابسته و يا موسسات دولتي ديگري كه وزارت تعيين مي نمايد خدمت كنند و در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت عين ارزهاي دريافتي برابر مقررات و ضوابط روز بازپرداخت بعلاوه پنج برابر وجوه و هزينه هاي ريالي پرداخت شده و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.
تبصره ١: نوع تعهد وميزان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصيلي وشرايط اعزام دانشجو مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد.
تبصره ٢:ميزان وثيقه بورسيه همراه برابر با بورسيه اصلي مي باشد.
تبصره ٣: تعهد دوره هاي كوتاه مدت اعضاي هيات علمي (موضوع ماده8) به صورت تعهد محضري مي باشد .
١٠٫٢ . داوطلباني كه بعنوان بورسيه دوره دكتراي تخصصي (Ph.D) اعزام مي شوند بايد پس از پايان دوره تحصيلي باتوجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاهي تعيين شده (مصوب شورا) نائل گردند و در غير اين صورت ملزم به پرداخت عين ارز دريافتي برابر مقررات و ضوابط روز بازپرداخت و ۵برابر هزينه هاي ريالي يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.
١٠٫٣ .دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيلات خود را در يك رشته به پايان برسانند مجاز نيستند در رشته ديگري به تحصيل ادامه و يا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته يا تغيير گرايش و محل تحصيل خود اقدام نمايند.
تبصره: بورس تنها براي يك مقطع تحصيلي داده خواهد شد و براي مقطع بعدي احتياج به تصويب مجدد شوراي اجرايي بورس مي باشد.
4,10. دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از بورس يا كمك هزينه تحصيلي ساير موسسات دولتي يا خصوصي داخلي را نخواهد داشت.
5,10. دانشجويان استفاده كننده از بورس موظف هستند هر ۶ ماه گزارش پيشرفت تحصيلي خود را پس از تاييد سرپرستي و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل به دانشگاه مربوطه و مركز خدمات آموزشي ارسال دارند. بديهي است در صورتيكه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تاييد شوراي اجرايي بورس قرار نگيرد شورا نسبت به قطع بورس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد كرد. در اين قبيل موارد دانشجو ملزم به بازپرداخت كليه هزينه ها بر اساس بند ١,10 يا 2,10 خواهد بود.
6,10. در صورتيكه بر اساس شواهد مستدل از طريق مراجع رسمي محرز گردد كه بورسيه شئونات اسلامي را در خارج از كشور رعايت نمي نمايد ملزم به بازگشت به كشور و پرداخت خسارت مي باشد.

ماده ١١ (از آيين نامه ها)

تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت:
تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت به شرح ذيل مي باشد:
١- معاون آموزشي بعنوان رئيس شورا
٢- معاون تحقيقات و فن آوري
٣- رئيس مركز خدمات آموزشي به عنوان دبير شورا
4- دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي
5- چهار نفر عضو هيات علمي با حكم وزير
6- معاون مركز خدمات آموزشي در حوزه بورسها

ماده ١٢ (از آيين نامه ها)

وظايف شوراي اجرايي بورس
وظايف شوراي اجرايي بورس بشرح ذيل مي باشد:
١- ارائه پيشنهاد در خصوص سياستهاي كلان
٢- تعيين اولويتها و ظرفيتها در اعزام دانشجو به خارج از كشور اولويتهاي رشته هاي مورد نياز جهت اعزام توسط دبيرخانه هاي شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت وتخصصي، شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي و شوراي آموزش داروسازي و تخصصي ودبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مشخص شده و در شوراي اجرايي بورس بر اساس سياستهاي كلان مورد بررسي نهايي قرار مي گيرد.
٣- تعيين سهميه دانشگاهها و موسسات
4- تصويب نهايي بورس بر اساس ضوابط مربوطه
5- نظارت بر حسن اجراي عملكرد دانشگاههاي خارج و ارزيابي وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور
6- پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي
٧- نظارت بر حسن اجراي فرايندهاي دانشگاه هاي داخل و خارج كشور
٨- تصميم گيري در كليه مواردي كه طبق آئين نامه بر عهده شوراي اجرايي بورس گذاشته شده است.
٩- بررسي وتصميم گيري و تاييد دانشگاههاي خارج از كشور جهت اعزام بورسيه

ماده ١٣ (از آيين نامه ها)

تركيب شوراي بورس دانشگاهها:
رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا
١- معاون آموزشي دانشگاه
٢- معاون پژوهشي دانشگاه
٣- دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه
4- سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه
تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

وظايف شوراي بورس دانشگاهها:
١- معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد اين آيين نامه
٢- پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام
٣- رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و معرفي به مركز خدمات آموزشي
4- نياز سنجي مدون و ساليانه
5- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به وزارت متبوع
6- پيگيري و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه

ماده 15 (از آيين نامه ها)

نحوه پرداخت هزينه هاي دانشجويان بورسيه
نحوه پرداخت هزينه هاي تحصيلي دانشجويان بورسيه بشرح ذيل است:
1,15.حقوق و مزاياي دانشجويان بورسيه مامور به تحصيل پس از كسر كسورات قانوني (ماليات و بازنشستگي) جهت پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي از قبيل(شهريه ، مقرري ، هزينه كتاب، هزينه بيمه ، چاپ رساله و بليط هواپيما ، جهت دانشجو، همسر و فرزندان بورسيه و ...) از طريق دانشگاه محل خدمت در اختيار زارت متبوع قرار مي گيرد و در صورتي كه حقوق و مزاياي بورسيه پس از كسر ماليات و بازنشستگي تكافوي هزينه هاي فوق الذكر را ننمايد ما به التفاوت آن از محل اعتبار وزارت پرداخت خواهد شد.
2,15. كليه هزينه هاي مربوط به مقرري ، شهريه ، هزينه كتاب، هزينه بليط دانشجو و همراهان ، هزينه بيمه و چاپ رساله و ... بورسيه هايي كه رابطه استخدامي ندارند بعهده وزارت خواهد بود.
تبصره :در خصوص افرادي كه رابطه استخدامي داشته و از سقف ماموريت آموزشي استفاده نموده و بورس ايشان به اتمام نرسيده باشد از زمان اتمام ماموريت آموزشي تا زمان اتمام بورس محل تامين هزينه وزارت متبوع خواهد بود.
3,15. پرداخت هزينه هاي ريالي و معادل ريالي هزينه هاي ارزي دوران تحصيل بورسيه هاي ساير دستگاهها به عهده دستگاه بورس دهنده و هزينه هاي ارزي بنابر مورد به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .
4,15. پرداخت هزينه هاي ارزي ريالي متعلقه به بورسيه و خانواده وي بر اساس مصوبات هيات محترم دولت،دستور العمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق موافقتنامه رديف بودجه هر سال خواهد بود.
5,15. هزينه ارزي علاوه بر بورسيه به همسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي گيرد.
اين آيين نامه در 15ماده ، ٩٨ بند و ٢٨ تبصره به پيشنهاد شوراي اجرايي بورس به تصويب رسيد.
دكتر لنكراني
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي