Fmenu Not Found
واحدهاي تابعه
ساعت
تقویم
صفحه اصلی > امور هيات علمي  >  قوانين و مقررات  > قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه ها  

قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

عنوان قانون:

متن قانون:

مصوبه (از قوانين)

1- عضويت نماينده دفتر شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در شوراي دانشجوي و هيأت انتظامي اساتيد و كاركنان هر دانشگاه (مصوب سيصدو پنجمين جلسه مورخ 14/2/72 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بنا به پيشنهاد شماره 3382 / د گ مورخ 12/10/71 شوراي محترم نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، شوراي عالي موافقت كرد به تركيب اعضاي شوراي دانشجويي مندرج در ماده 25 آئين نامه مديريت دانشگاه ها (مصوبه 1640/دش مورخ 12/5/70 ) به صورت زير اضافه شود:
«انتخاب و معرفي نماينده (دفتر شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري ) جهت عضويت در شوراي دانشجويي و هيأت انتظامي اساتيد وكاركنان هر دانشگاه»

فصل اول (از قوانين)

هيأت هاي رسيدگي انتظامي:

ماده 1 (از قوانين)

هيأت هاي بدوي رسيدگي عبارتند از:
1-هيأت بدوي
2- هيأت تجديدنظر

ماده 2 (از قوانين)

هيأت بدوي در هر دانشگاه يامؤسسه آموزش عالي و مؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي كشور و حتي الامكان از همان دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب مي شوند.
تبصره 1- يك نفر از اعضاي هيأت بدوي بايد ازمدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق ليسانس يا معادل آن باشد انتخاب گردد.
تبصره 2- انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.

ماده 3 (از قوانين)

در هر يك از دانشگاه ها يا چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركًا و به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يك هيأت تجديد نظر تشكيل مي شود . اين هيأت داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل با رعايت تبصره 1 ماده 2 است كه از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسات مزبور به مدت دو سال به وسيله وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين و منصوب مي شوند. تبصره -در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند، هيأت تجديدنظر به وسيله وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي تعيين مي شود.

ماده 4 (از قوانين)

صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي با هيأت بدوي است آراء اين هيأت در صورتي كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديدنظر باشد و ظرف يك ماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد خارج از كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وي درخواست تجديد نظر نشود قطعي و با دستور بالاترين مقام اجرايي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد . هرگاه عضو هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود.
تبصره 1-ابلاغ طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- رأي هيأت تجديد نظر مانع از رجوع عضو هيأت علمي به مراجع قضايي نخواهد بود.

ماده 5 (از قوانين)

اعضاي هيأت بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام وعمل به احكام آن واعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تأهل
2- داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت علمي

ماده 6 (از قوانين)

هيچ يك از اعضاي اصلي يا علي البدل هيأت هاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد: الف- عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب- عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي مطروحه ذي نفع باشد. ج- عضو هيأت مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد.

فصل دوم (از قوانين)

تخلفات انتظامي و جرايم:

ماده 7 (از قوانين)

تخلفات انتظامي و جرايم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير است:
1- ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه
2- تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه
3- سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف
4- تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه
5- استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي
6- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.
7- تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و غيرآن
8- افشاء سؤالات امتحاني و يا تعويض برگ هاي امتحاني و يا تغيير اوراق
9- افشاء اسناد محرمانه دانشگاه 10- از بين بردن و اخفاي غيرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي 11- اعتياد و ارتكاب اعمال خلاف عمومي كه موجب هتك حيثيت و شؤون شغلي است. 12-ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي 13- عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونري و مشابه آن 14- عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروههاي الحادي 15- القاء انديشه هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي 16- ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غيرمجاز در محيط دانشگاه 17- اثبات تخلفات و جرايم مذكور در بندهاي 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضايي صورت مي گيرد و عضو هيأت علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق درمي آيد.

فصل سوم (از قوانين)

مجازات هاي انتظامي

ماده 8 (از قوانين)

انواع مجازات ها به ترتيب اهميت عبارتند از:
1- احضار و اخطار شفاهي
2- اخطار كتبي با درج در پرونده
3- توبيخ كتبي با درج در پرونده
4- كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم، از يك ماه تا سه ماه.
5- تعليق رتبه از يك سال تا دو سال
6- تنزل يك پايه
7- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال
8- بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت، يك سال محسوب مي شود.
9- اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط
10 - اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
11 - انفاصل دائم از خدمات دولتي
تبصره -رييس دانشگاه ويا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي مجازات هاي مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجرا كند . اجراي مجازات هاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است.

ماده 9 (از قوانين)

مجازات هاي بند 4 و بندهاي بعدي ماده 8 اين قانون قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي باشد.

ماده 10 (از قوانين)

در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد به نحوي كه در هر حال از مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد.

ماده 11 (از قوانين)

مجازات غيبت غيرموجه به متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از 4 ماه در سال به تشخيص هيأت ها اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود. تبصره 1- استخدام اينگونه افراد در دانشگاه ها يا مؤسسات تحقيقاتي ديگر بلامانع است. تبصره 2- وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي تواند افرادي را كه به علت غيبت اخراج مي شوند، در صورت نياز به خدمات آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شهرستان ها و مناطق محروم به ترتيب اولويت اعاده به كار نمايد.

ماده 12 (از قوانين)

مجازات مرتكبين جرايم مندرج در بندهاي 13 و 14 و 15 و 16 ماده 7 اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي است. تبصره -درسايرموارد تعيين مجازات به ترتيب مندرج در ماده 8 به تشخيص هيأت خواهد بود.

ماده 13 (از قوانين)

هرگاه تخلف عضو هيأت علمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مكلف است پرونده امر را به مرجع قضايي ارسال دارد . حكم مرجع قضايي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيأت انتظامي لازم الاتباع است ولي رسيدگي در مرجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود ليكن تا صدور رأي مراجع قضايي آن را متوقف مي سازد. تبصره - در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد در غيراين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازات هاي انتظامي نخواهد بود.

فصل چهارم (از قوانين)

نحوة بازنشستگي و بازخريد و انتقال افراد غيرمفيد هيأت علمي

ماده 14 (از قوانين)

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داه مي شود حداكثر ظرف مدت 6 ماه بعد ازتصويب وابلاغ آئين نامه اين قانون آن تعداد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را كه غيرمفيد تشخيص مي دهد، به ترتيب مقرر در اين قانون بازنشسته، بازخريد و يا با موافقت سازمان هاي دولتي ويا مؤسسات تحقيقاتي به اينگونه سازمان ها يا مؤسسات منتقل نمايد. تبصره 1- تشخيص افراد غيرمفيد با معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي به وسيله هيأت هاي بدوي مي باشد. تبصره 2- اشخاصي كه غيرمفيد تشخيص داده مي شوند مي توانند به هيأت هاي تجديدنظر شكايت نمايند. رأي هيأت هاي تجديدنظر دربارة آنان قطعي و لازم الاجراست.

ماده 15 (از قوانين)

بازنشستگي و يا بازخريد افراد مشمول ماده 14 به ترتيب زير خواهد بود:
الف - درصورتي كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي داشته باشند، براساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام كشوري بازنشسته خواهد شد.
ب - درصورتي كه سابقه خدمت دولتي آنان كمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان براساس ماده 8 اين قانون بازخريد خواهد شد.