به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > امور هيات علمي  >  قوانين و مقررات  > قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از قوانين)

به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش پزشكي و تحقق بندهاي (4) و (12) و(13) اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل ( 29 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي مي باشد، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه از اين پس در اين لايحه« وزارت » ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

ماده 2 (از قوانين)

با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل مي شود و كليه وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي و سازمان هاي وابسته به آن و آن قسمت از وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينة بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي به اين وزارت منتقل مي گردد. تبصره – كليه وظائف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي مي باشد، به وزير اين وزارتخانه محول مي گردد.

ماده 3 (از قوانين)

اين وزارت موظف است ارزش هاي اسلامي را در كليه امور پزشكي و بهداشتي و درماني كشور تحكيم و تثبيت نمايد.

ماده 4 (از قوانين)

اين وزارت موظف است در اجراي بند ( 12 ) اصل سوم قانون اساسي لايحه قانون تعميم بيمه درماني همگاني را ظرف مدت يك سال تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 5 (از قوانين)

معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند (4) اصل سوم قانون اساسي به منظور تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني پزشكي و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و بالا بردن سطح علم پزشكي و نظارت بر پژوهش هاي علمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي پزشكي، مؤسسات و واحدهاي پژوهشي پزشكي موجود را توسعه داده و تقويت نمايد. تبصره - بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين وزارت منظور و در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت.

ماده 6 (از قوانين)

اين وزارت موظف است از ادغام دانشكده هاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمع ها و مؤسسات آموزشي و آن تعداد از بيمارستان هاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاه هاي علوم پزشكي را تأسيس و نسبت به توسعه آن ها و ايجاد مراكز جديد در چهار چوب سياست هاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسايل و تجهيزات لازم اقدام نمايد. تبصره 1- عزل رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انتصاب نامبردگان با پيشنهاد وزير و تصويب شوراي انقلاب فرهنگي خواهد بود. تبصره 2- دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي همچون ساير دانشگاه ها در بودجه سالانه كشور رديف مستقل و جداگانه اي خواهند داشت. تبصره 3- كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاه هاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از شوراي عالي انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاه هاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.

ماده 7 (از قوانين)

سياست گذاري، تعيين خط مشي و برنامه ريزي آموزشي پزشكي به عهده اين وزارت است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد. تبصره – وزارت موظف است طوري برنامه ريزي نمايد كه بانوان در رشته هاي تخصصي زنان، مامايي و رشته هاي باليني پزشكي به مرحله خودكفايي برسند.

ماده 8 (از قوانين)

كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند آئين نامه هاي اجرائي مربوط ظرف مدت يك سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 9 (از قوانين)

قوانين مالي و معاملاتي، سازماني و اداري و استخدامي حاكم بر وزارت بهداري و بهزيستي سابق و مؤسسات و شركت هاي تابعه آن و سازمان هاي منطقه اي بهداري استان ها و دانشكده هاي گروه پزشكي منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا تصويب قوانين جديد به قوت خود باقي و در اين وزارتخانه لازم الاجراء خواهند بود اين وزارت موظف است ظرف مدت يك سال پس از تشكيل، قوانين و مقررات مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي اين وزارتخانه را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ماده 10 (از قوانين)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور هماهنگي و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتي درماني خيريه و تقويت آن ها و تسهيل و تسريع در جريان امور و مقابله با بوروكراسي و تشريفات زايد اداري و جلب مشاركت مردمي و استفاده از كمك هاي افراد خير و نيز تقليل هزينه ها، مطالعات و بررسي هاي لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لايحة تشكيل مؤسسه يا سازمان يا بنياد خيريه بهداشتي درماني را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 11 (از قوانين)

كليه كاركنان اعم از هيأت علمي و كادر آموزشي و اداري و خدماتي كه از وزارتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي منفك و به اين وزارتخانه منتقل مي شوند تا تصويب قانون تشكيلات جديد تابع مقررات حاكم بر وضعيت آن ها در هنگام انتقال خواهند بود.

ماده 12 (از قوانين)

آن دسته از نيروي انساني پزشكي اين وزارت كه مطابق قوانين و مقررات آموزش عالي كشور صلاحيت عضويت علمي دانشگاه ها را داشته باشند پس از احراز عناوين مربوطه از مزاياي شغلي هيأت علمي دانشگاهي كشور برخوردار خواهندشد.

ماده 13 (از قوانين)

تا زماني كه تشكيلات جديد اين وزارت و شركت ها و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن به تصويب نرسيده است پست هاي مصوب فعلي وزارت بهداري و بهزيستي و مؤسسات و شركت هاي وابسته به آن و نيز پست هاي مصوب دانشكده ها و مؤسساتي كه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت منتقل مي شود به قوت خود باقي خواهند بود . اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تشكيلات جديد مذكور در اين ماده را منطبق با مفاد اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ماده 14 (از قوانين)

اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب آن با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي آئين نامه اجرائي نحوة نقل و انتقال دانشكده ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت براي تصويب به هيأت دولت تسليم كند و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب آئين نامه نقل و انتقال مذكور را به پايان برساند. تبصره – موارد اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده نخست وزير و وزراي اين وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالي بررسي و نظر اكثريت، قاطع و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 15 (از قوانين)

منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كلية رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي، بهداشتكاري دهان و دندان،كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي باشد.

ماده 16 (از قوانين)

وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احياي داروهاي گياهي و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.

ماده 17 (از قوانين)

از تاريخ تصويب اين قانون كلية قوانين و مقرارت مغاير ملغي خواهد بود . اين وزارت مسئول اجراي اين قانون است. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/7/1364 به تأييد شواري نگهبان رسيده است. 1- نقل از شماره 11841-1/8/1364 روزنامه رسمي

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved