به سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید
پنج شنبه ٢٥ شهريور
صفحه اصلی > امور هيات علمي  > فرم ها  > فرم كارنامه فعاليت هاي سالانه اعضاء‌هيئت علمي پیمانی دانشگاه 
فرم كارنامه فعاليت هاي سالانه اعضاء‌هيئت علمي پیمانی دانشگاه

فرم كارنامه فعاليت هاي سالانه اعضاء‌هيئت علمي پیمانی دانشگاه

جهت تمدید قرارداد

 

نام و نام خانوادگي :‌............................................                   دانشكده:.................         بخش : ..............

مرتبه دانشگاهي:‌ مربي          استاديار 

پايه فعلي طبق آخرين حكم كارگزيني :

تاريخ اعطاء آخرين پايه فعلي:

لطفاً فعاليت هاي خود را در يكسال گذشته ( از زمان دريافت پايه فعلي تا كنون) در زمينه هاي مختلف در جداول ذيل تكميل فرمائيد.

جدول شماره 1-1: كميت فعاليت آموزشي علوم پايه

نام درس

نظري

عملي

كاراموزي يا كارورزي

واحد معادل

مقطع تحصيلي

نيم سال

موظف يا حق التدريس

امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2-1: كميت فعاليت آموزشي باليني

نوع فعاليت

متوسط تعداد و ساعت در هفته

نيم سال تحصيلي

واحد معادل

امتياز

تعداد

ساعت

آموزش سرپائي در درمانگاه آموزشي

 

 

 

 

 

راند بخش بيماران بستري

 

 

 

 

 

اتاق عمل

 

 

 

 

 

گزارش صبجگاهي، ژورنال كلاب گراند راند

 

 

 

 

 

اداره سمينار

 

 

 

 

 

كشيك شب (انكالي)

 

 

 

 

 

تهيه طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 3-1 سرپرستي پايان نامه

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نوع همكاري

واحد

امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2- ميانگين نمره ارزشیابی فعالیت های (آموزشی) عضو هیات علمی

 

فردي

گروه

 

فردي

گروه

مدير گروه

 

 

دانشجويان باليني/دستیاران

 

 

مدیریت دانشکده

 

 

 

 

 

دانشجويان علوم پايه

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

جدول شماره 1-3 : مربوط به مقالات چاپ شده در نشريان معتبر بين االمللي و داخلي

رديف

عنوان

نوع مقاله

ژورنال

تاريخ چاپ يا پذيرش

محل ايندكس شدن

نويسنده چندم

وضعيت (چاپ يا پذيرش)

امتياز (1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2-3 :‌مربوط به شركت در مجامع علمي کشوری و بين المللي ( جدول مربوط به ارائه مقاله)

 رديف

عنوان خلاصه مقاله

كنگره

ارائه ( نفر چندم)

تاريخ ارائه

امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 3-3 كتاب

عنوان كتاب

ناشر

تاريخ نشر

تاليف

ترجمه

امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4-3- ابداعات و اختراعات و كار جديد و نوآوری

 

عنوان فعاليت

سال تحصيلي

امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4: فعاليت هاي اجرايي

رديف

نوع فعاليت

محل و مقام تائيد كننده

مشخصات ابلاغ

تاريخ انجام فعاليت

ساعت

امتياز

شماره

تاريخ

از تاريخ

تا تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مجموع بخش/ گروه  با اعطاي يك پايه ترفيع سالانه به نامبرده:‌ موافقت دارد                    موافقت ندارد  

امضاء‌ مدير گروه

 

امتيازهاي كميته ترفیع دانشكده در مورد فعاليت هاي عضو هيئت علمي:

نوع فعاليت/ امتياز

كيفيت آموزشي

كميت آموزشي

سرپرستي پايان نامه

راه اندازي دوره جديد

فعاليت آموزشي

 

 

 

 

فعاليت پژوهشي

مقاله

خلاصه مقاله

تاليف و ترجمه كتاب

ساير

 

 

 

 

فعاليت اجرايي

سمت مديريتي دانشگاه

مشاوره دانشجوئي

دانش پژوهي

شركت در كميته ها و شوراها

 

 

 

 

فعاليت درماني

 

 

 

 

 

نظريه كميته ترفیع دانشكده:‌ با اعطاي يك پايه ترفيع به نامبرده:  موافقت مي شود           موافقت نمي شود

امضاء‌رئيس دانشكده

 

 

راي نهايي كميته ترفيعات دانشگاه علوم پزشكي همدان:

            در جلسه مورخ .............................. به تقاضا رسيدگي و اعطاي يك پايه ترفيع از زمان استحقاق:‌                 تصويب شد                 تصويب نشد

                                                                                                                                                                                                     امضاء‌دبير كميته ترفيعات دانشگاه

 

 

پاصفحه

 

 

آدرس: همدان، خیابان شریعتی، چهار راه شریعتی روبروی تالار مرمر، ساختمان شماره چهار، معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 32520185-32521953 - 081             نمابر: 32520203 - 081                وب سایت:Dme.Umsha.ac.ir

سال 1400: «  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

تمامی حقوق سایت متعلق به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

Copyright © 2017-2018 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved